Công trình đã thi công

Trần kim loại

Trần kim loại vuông Clip-in

Trần kim loại vuông Clip-in

Trần kim loại vuông Lay-in

Trần kim loại vuông Lay-in

Trần kim loại Cell

Trần kim loại Cell

Trần kim loại C85

Trần kim loại C85

Trần kim loại C300

Trần kim loại C300

Trần kim loại sọc C - Shaped

Trần kim loại sọc C - Shaped

Trần kim loại sọc B - Shaped

Trần kim loại sọc B - Shaped

Trần kim loại sọc G - Shaped

Trần kim loại sọc G - Shaped

Trần kim loại sọc U - Shaped

Trần kim loại sọc U - Shaped

Trần kim loại sọc V - Shaped

Trần kim loại sọc V - Shaped

Trần kim loại dạng ống

Trần kim loại dạng ống

Trần kim loại sọc U - Shaped

Trần kim loại sọc U - Shaped

Lam chắn nắng