BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ TRẦN NHÔM, LAM CHẮN NẮNG VÀ TẤM ỐP NHÔM FOSTER