BÁO GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN TRẦN NHÔM VÀ LAM CHẮN NẮNG HÃNG FOSTER.

 STT

Chủng loại – quy cách (đơn vị mm)

Đơn vị

Đơn giá

 I. Trần nhôm Foster Cip in

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 600 x 600 x 28, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0,8 m2 340.000 – 508.000
2 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 600 x 300 x 28, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0,8 m2 355.000 – 550.000
3 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 300 x 1200 x 28, độ dày nhôm từ 0,6 đến 0,8 m2 460.000 – 690.000
4 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 600 x 1200 x 28, độ dày nhôm từ 0,7 đến 1,0 m2 496.000 – 624.000
5 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 300 x 300 x 19, độ dày nhôm 0,5 m2 417.000 – 750.000

 II. Trần nhôm Foster Lay in

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Lay in T Shaped 600 x 600 x 10, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0,8 m2 380.000 – 520.000
2 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Lay in T Shaped 600 x 1200 x 10, độ dày nhôm từ 0,7 đến 1.0 m2 430.000 – 476.000
3 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Lay in T Black 600 x 600 x 10, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0.8 m2 420.000 – 550.000

 III. Trần nhôm Foster C Shaped

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm C 85, độ dài từ 0.5 đến 0,6 chiều dài tùy chọn m2 320.000 – 350.000
2 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm C 150, độ dài từ 0.5 đến 0,7 chiều dài tùy chọn m2 358.000 – 440.000
3 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm C 300, độ dài từ 0.7 đến 0,9 chiều dài tùy chọn m2 614.000 – 694.000

 IV. Trần nhôm Foster U Shaped

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 30 x 30, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 500.000 – 800.000
2 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 30 x 60, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 580.000 – 880.000
3 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 40 x 40, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 570.000 – 870.000
4 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 40 x 100, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 770.000 – 1.070.000
5 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 50 x 50, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 640.000 – 940.000
6 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 50 x 100, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 820.000 – 1.120.000
7 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 50 x 150, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 1.100.000 – 1.400.000
8 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 60 x 60, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 710.000 – 1.010.000
9 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 60 x 100, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 864.000 – 1.164.000
10 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 60 x 150, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 m2 1.140.000 – 1.440.000

 V. Trần nhôm Foster B Shaped

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 30, độ dày nhôm 0,5 m2 510.000 – 810.000
2 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 80, độ dày nhôm 0,5 m2 428.000 – 720.000
3 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 130, độ dày nhôm 0,5 m2 400.000 – 700.000
4 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 180, độ dày nhôm 0,5 m2 366.000 – 666.000
5 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 230, độ dày nhôm 0,6 m2 364.000 – 664.000

 VI. Trần nhôm Foster V SCREEN

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster V 100, độ dày nhôm 0,5 đên 0,8 m2 388.000 – 480.000

 VII. Trần nhôm Foster ROUND TUBE D50 ( trần ống tròn)

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster D 50, độ dày nhôm 0,6 m2 600.000 – 900.000

 VIII. Trần nhôm Foster Hook – on

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Hook – on 600 x 600, độ dày nhôm 0,8 m2 600.000 – 900.000

 LAM CHẮN NẮNG

1 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster 85R, độ dày nhôm 0,6 m2 560.000 – 860.000
2 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster 85C, độ dày nhôm 0,6 m2 500.000 – 800.000
3 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster 132S, độ dày nhôm 0,6 m2 480.000 – 780.000
4 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Lá Liễu bản 150, độ dày nhôm 1.3 m2 1.500.000 – 1.800.000
5 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Hình Hộp150 x 52, độ dày nhôm 1.2 m2 1.800.000 – 2.100.000
6 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Đầu Đạn 150 x 52, độ dày nhôm 1.3 m2 1.700.000 – 2.000.000
7 Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Hình Thoi 150 x 52, độ dày nhôm 1.3 m2 1.600.000 – 1.900.000
Ghi chú:

– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

– Đơn giá áp dụng cho màu trắng, màu ghi, màu đen. Ngoài 3 màu này đơn giá tăng lên 10%

– Đơn giá đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển và hoàn thiện sản phầm tại công trình.